Gastouder Kooring

Uw kind, mijn zorg


Pedagogisch beleid
Gastouder Kooring biedt professionele opvang aan kinderen van 0 tot 12 jaar met als doel dat de kinderen zich kunnen ontwikkelen tot gelukkig, sociale gewaardeerde persoonlijkheden met een goed ontwikkeld inlevingsvermogen.

1 De gastouder biedt het kind veiligheid en geborgenheid Voor de ontwikkeling van een kind is het nodig dat het zich veilig en geborgen voelt, dat het zich geaccepteerd en gewaardeerd weet. Kinderen hechten erg aan continuïteit en vaste gewoontes. De gastouder zal een band met het kind opbouwen en door consequent duidelijke regels en gewoonten te hanteren het gevoel van veiligheid en geborgenheid bij het kind voeden.

2. De gastouder stimuleert het gevoel van zelfvertrouwen
Elk kind is een individu met een eigen persoonlijkheid, eigen aanleg en daarbij behorend karakter. De gastouder waardeert het kind positief in zijn eigenheid en neemt het in alle opzichten serieus. Kinderen zijn tenslotte allemaal verschillend. De gastouder toont respect voor het "anderszijn" van het kind. Er wordt geen dwang uitgeoefend mee te doen aan activiteiten als het kind dat (nog) niet wil. Door positieve aandacht voor groei in de ontwikkeling van het kind stimuleert de gastouder het gevoel van eigenwaarde.

3. De gastouder stimuleert de zelfstandigheid van het kind
Als een kind zelfvertrouwen heeft en beschikt over gevoel van eigenwaarde, kan het opgroeien tot een zelfstandig mens dat in staat is zijn leefwereld te beheersen. De gastouder stimuleert het kind daarin. Wat kinderen zelf kunnen, moeten zij ook zoveel mogelijk zelf doen, ook al gaat dat soms langzaam. De gastouder leert het kind te accepteren als het iets (nog) niet kan. De gastouder biedt het kind hulp waar dat nodig is, geeft het begeleiding naar het "zelf kunnen" en laat het kind iets zelf doen als het dat zelf kan.

4. De gastouder begeleidt het kind bij de verstandelijke, motorische en creatieve ontwikkeling
Ook dit bevordert de zelfstandigheid en vergroot de mogelijkheden voor het kind om zich te uiten en plezier te beleven. De gastouder helpt en stimuleert het kind nieuwe drempels te nemen. De gastouder heeft (spel)materiaal in of bij huis, gericht op de specifieke ontwikkelingsfase van het kind, om dit te bevorderen.

5. De gastouder stimuleert het kind tot sociaal gedrag en om te gaan met anderen
Sociaal gedrag betekent rekening houden met anderen, leren delen en opkomen voor jezelf. Per leeftijdsfase worden andere eisen aan kinderen gesteld. De gastouder leert het kind, onder andere door zelf het goede voorbeeld te geven, welk gedrag aanvaardbaar is en welk gedrag niet. De gastouder stimuleert het kind ook relaties aan te gaan met anderen.

6. De gastouder geeft het kind de ruimte emoties te laten zien en begeleidt het om er mee om te gaan
De emoties van een kind, zoals verdriet, angst en boosheid, worden serieus genomen. Dat stimuleert het zelfvertrouwen van het kind. De gastouder helpt het kind zijn gevoelens te verwerken, bijvoorbeeld door te zorgen dat hij erover kan praten. De gastouder blijft rustig en consequent handelen, zodat het kind houvast heeft en zich gesteund weet.

7. De gastouder draagt normen en waarden op het kind over
De gastouders zullen de kinderen leren dat je door eerlijk te zijn, afspraken na te komen, respect te hebben voor (de opvattingen en eigendommen van) anderen en door hulpvaardig te zijn, ertoe bijdraagt dat je een prettiger mens bent voor je omgeving en dat de omgeving dan ook prettiger op jou reageert.

8. de gastouder maakt het kind duidelijk welk gedrag gewenst en welk ongewenst is
De gastouder corrigeert het kind bij voorkeur door positieve aandacht te geven aan gedrag in de gewenste richting. Ongewenst gedrag wordt gecorrigeerd door het te bespreken en te beperken, bijvoorbeeld door het te negeren of door een kind iets leuks te onthouden. Gastouders slaan en schreeuwen niet.

kind kind